Zpět

Genetická metoda

Koncepce vzdělávání v ČR při výuce čtení kromě analyticko-syntetické (tj. slabikovací) metody umožňuje zavádět i tzv. alternativní metody. Jednou z nich je genetická metoda čtení (dále jen GMČ) vycházející z moderní metodiky PhDr. J. Vágnerové, CSc.

Při aplikaci této metody se děti naučí velmi rychle číst (velkými tiskacími písmeny již po prvních třech až čtyřech měsících), čtení je zaměřeno na porozumění, děti dokáží více pracovat s textem. Výhodou je také fakt, že všechna písmena, která se žáci naučí číst, se naučí hned zapisovat.

Zkušenosti s GMČ vyjadřují její uživatelé např. na metodickém portálu www.rvp.cz (Výzkumný ústav pedagogický v Praze). Výzkumů zatím není mnoho, ale efektivní vliv na osvojení dovednosti čtení již ukazují (například výzkum čtenářské gramotnosti prezentovaný Doc. R. Wildovou, srovnávací výzkum prezentovaný Mgr. H. Kabelkovou).

Výrazným pozitivem se ukazuje i vysoká motivace žáků pro čtení v 1. pololetí 1. třídy. Dobrý "start" žáků ve škole je důležitý, a to i jako základ pro motivaci k celoživotnímu učení.

Jako škola chceme podporovat výuku GMČ. Vázne ale propojení této metody s ostatními předměty, především prvoukou, kde absentují pracovní materiály pro žáky. Stalo se pro nás výzvou je vytvořit.

Vzdělávací obsah předmětu prvouka je dán ŠVP naší školy. Chceme ho inovovat a stěžejně do něj integrovat průřezové téma environmentální výchovy. Vycházíme ze strategického dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji, který podporuje koncepci EVVO, její poslání v systematickém působení na obyvatele kraje s vizí obyvatel myslících a jednajících v souladu s principem udržitelného života.

Žádost o grantovou podporu pro nás byla příležitostí k získání finančních prostředků pro zajištění podmínek pro vytvoření nové metodiky, nových výukových materiálů a zavedení do praxe včetně ověření v 1. třídách (ve školním roce 2009/2010).

genetická metoda čtení

Projektový tým

Harmonogram a cíle projektu

Odkazy

Ke stažení

Galerie